Vegan Pita Kebab

5.00€

100% Veg kebab, salad, house sauce, fresh baked pita bread